Anticoagulants i salut dental

Muelas del juicio: ¿hay que extraerlas?

Els anticoagulants influeixen en la salut dental i els seus tractaments

25 de juny del 2019

Cada vegada més, veiem pacients que han d’usar anticoagulants que el seu metge els ha indicat per al control de malalties generals, com, per exemple, per a certes patologies cardíaques.

Alguns tractaments dentals, com ara extraccions o raspats gingivals, produeixen habitualment sagnat, que s’atura al poc temps, si la coagulació és correcta.

Quan el pacient fa servir sintrom® o acenocumarol, s’incrementa el risc de sagnat. Per això, realitzem un control de l’INR, a la pròpia consulta, abans del tractament. L’INR ens indica el risc de sagnat. L’índex en una persona sense alteració de la coagulació és d’1; en general, en els pacients que fan servir sintrom®, podem realitzar tractaments a la clínica si l’INR és inferior a 3. En qualsevol cas, recomanem realitzar els tractaments durant el matí per al control del sagnat durant el dia.

Més recentment s’han comercialitzat altres anticoagulants orals, com dabigatran, rivaroxaban, apixaban, exoxabán. En aquests casos, no podem guiar-nos per l’INR, i hem de seguir les indicacions que ens doni el cardiòleg del pacient. No obstant això, de manera orientativa per al professional de l’odontologia, la Societat espanyola de Cardiologia ha creat una app (Rev Esp Cardiol. 2018; 71: 553-64) que ofereix una orientació de com actuar en els pacients que prenen aquesta medicació, en funció del tractament a realitzar. Si el risc hemorràgic és baix, no ha de suspendre l’ús del fàrmac, ja que estaríem incrementant el risc de tromboembolisme. En els altres casos, és indispensable el consell del metge del pacient per reduir els riscos al màxim possible.

En tots els casos, recomanem realitzar els tractaments al matí i fer un control del sagnat durant el dia. Podem ajudar-nos de compressió amb àcid tramexànic.

És important que el pacient porti a la consulta tota la medicació que li ha estat prescrita, així com els informes que pugui tenir del metge. Aquesta informació, juntament amb la història clínica realitzada a la clínica dental, permetrà reduir el risc de sagnat en realitzar procediments dentals. I, com sempre, si es produeixen canvis mèdics o de medicació al llarg del temps, és important que avisi al seu odontòleg.

Comparteix aquesta informació